Estatuts de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera

(aprovats el 10 de novembre de 1982 per la Direcció General de Política Interior del Ministeri de l'Interior)

 

Article I: de la denominació.

Amb la denominació de "Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera" queda  constituïda en el municipi de la Vall de Gallinera una associació d'àmbit nacional que es regirà pels següents estatuts i s'acull expressament a la llei 191/64 de desembre de 1964.

 

Article II: de l'objecte.

L'objecte de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera és l'estudi, defensa i promoció del patrimoni natural, històric, cultural, artístic i folklòric de la Vall de Gallinera, mitjançant el desenvolupament de les següents activitats:

a) Promoure l’estudi del municipi.

b) Defensar la Vall de Gallinera de qualsevol agressió que atempte contra la seua realitat natural, històrica, cultural, artística o folklòrica.

c) Concedir beques i matrícules per al’estudi del municipi.

d) Organitzar, costejar o subvencionar cursos o conferències.

e) Crear i mantenir premis d’investigació sobre qualsevol aspecte del municipi.

f) Organitzar exposicions, espectacles, concerts i qualsevol altre tipus d’acte cultural.

g) Crear i mantindre museus, biblioteques i qualsevol altre tipus de centre cultural d’interés per a la Vall de Gallinera.

h) Vetllar per la conservació del nostre patrimoni natural, històric, cultural, artístic i folklòric.

i) Coordinar tots els esforços de les persones, entitats o institucions els treballs de les quals s’assemblen als de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera

j) Aquelles altres activitats que no essent especificades en els punts anteriors, siguen similars a elles.

Aquesta associació no té ànim de lucre.

 

Article III: del domicili.

El domicili social estarà en Alpatró, a l’antiga almàssera dels Moltó, C/ Raval, nº 21, 03788 de la Vall de Gallinera.

 

Article IV: dels socis.

1. Causaran alta en la societat totes aquelles persones que aixó ho sol"liciten i acomplisquen els següents requisits:

     a) Ser major d'edat i estar en plena capacitat d'obrar, tant si la seua nacionalitat és espanyola com estrangera.

     b) Que accepte les normes i principis establerts en els presents estatuts.

     c) Que perseguisca les finalitats pròpies d'aquesta societat.

     d) Pagar la quota que s'establisca.

     c) Complisca i faça complir els acords dels organs de govern.

2. Es perdrà la condició de soci per:

     a) Lliure decisió.

     b) Per greu incompliment d'aquestos estatuts o de les directrius dels órgans de govern.

     c) Per tindre un retràs superior a un any en el pagament de la quota, o retrasos inferiors quan aquestos siguen reprtitius i intencionats.

3. Quan un soci deixe de ser-ho per ús de l'apartat a, haurà de comunicar-ho per ecrit a la Comissió Executiva. En els altres casos i en cas d'expulsió, aquesta s'adoptará per desició raonada de la meitat més u dels membres de l'Executiva, podent l'interessat presentar recurs davant la pròxima Assemblea General Ordinaria, en el plaç d'un mes a contar des del dia següent en què li siga comunicat l'acord, tenint dret a ser escoltat per l'Assemblea General, dret al que s'entendrà que renúncia si no es presenta a la dita Assemblea. En qualsevol cas, la ratificació d'expulsió per part de l'Assemblea General necessitarà la meitat més u dels vots dels presents.

4. El soci tindrà els següents drets:

     a) Desenvolupar la seua pròpia activitat, sempre que aquesta no vaja contra l'esperit de la societat o dels seus órgans de govern.

     b) Presentar els seus candidats als órgans de govers, sent tant electors com elegibles.

     c) Plena llibertat d'expressió, tant d'ell mateix com de les persones per ell elegides per als órgans de govern.

     d) Fer ús de quantes facilitats, bens, etc, tinga la societat.

5. El soci té els següents deures:

     a) Complir tot el que estableix el present reglament i aquelles altres disposicions de règim intern o emanades dels órgans de govern.

     b) Contribuir al sosteniment econòmic de la societat.

     c) Procurar que les finalitats de la societat es complisquen.

6. S'estableixen les categories de soci simpatitzant i soci d'honor: seran socis simpatitzants totes aquelles persones que així ho sol·liciten o aquelles altres que desitjant ser sòcies, no complisquen tots els requisits necessaris per a ser-ho. Aquests socis fixaran la seua pròpia quota, regint-se pel reglament especial que per a ells es dictamine i aprove per l'Assemblea General, no podent en cap cas tindre vot en els órgans de govern, però sí podent tindre representants amb veu en els dits órgans, de la forma i manera que es determine en el citat reglament. La categoria de soci d'honor serà concedida per l'Assemblea General, d'acord amb el reglament de distincions i honors que s'establisca.

 

Article V: dels órgans de govern.

Aquesta societat es regirà pels següents órgans de govern:

1. Assemblea General: estarà formada per tots els membres de la societat de ple dret constituits a aquest efecte.

2. Executiva: estarà formada pel president, el secretari, el tresorer i quatre vocals.

Els acords de l'Assemblea General es prendran per majoria absoluta en la primera votació i per majoria simple en la segona.

En l'Executiva, els acords es prendran per majoria simple. En cas d'empat, el president tindrà vot de qualitat.

Per a que els acords dels órgans de govern siguen efectius hauran d'assistir la meitat més un dels seus membres en la primera convocatòria i el numero que siga en la segona convocatòria. Entre la primera i segona convocatòria de l'Assembla General, haurà d'haver un plaç no inferior a 24 hores.

La convocatòria als membres d'aquesta associació haurà de fer-se amb una setmana d'antelació i per escrit.

Tots els càrrecs seran honorífics excepte el de secretari, que podrà ser remunerat.

L'Assemblea General haurà de reunir-se una vegada a l'any en reunió ordinària, en la qual haurà de figurar el següent ordre del dia:

     1. Lectura de l'acta anterior.

     2. Pla d'actuació fins a la següent assemblea.

     3. Estat de la tresoreria.

     4. Informe de les activitats realitzades durant el periode transcorregut.

     5. Precs i preguntes.

 

Article VI: de les facultats del órgans de govern.

L'Assemblea General és l'organ sobirà d'aquesta societat. Són facultats seues:

     a) Presentar vots de censura o de confiança.

     b) Elegir als membres de l'Executiva.

     c) Fisclitzar els comptes de la societat.

     d) Modificar els presents estatuts.

     e) Fixar les línies d'actuació per les quals ha de regir-se la societat.

Són facultats pròpies de l'Assemblea General Ordinària totes aquelles expressades a l'article V, així com l'elecció dels membres de l'Executiva, sent la resta de les competències pròpies de l'Assemblea General Extraordinària, on els acords es prendran per majoria de 2/3, dels assistents o degudament representants per escrit, excepte en els casos en què s'establisca en els presents estatuts un altre tipus de majoria.

Són facultats de l'Executiva:

     a) Executar els acords de l'Assemblea General

     b) Portar l'administració de la societat.

     c) Representar a la societat.

     d) Prendre els acords entre assemblees.

     e) Poder de convocar assemblees tant ordinàries com extraordinàries, així com el sistema de votació i quorum necessari.

Per a l'elecció de la Junta Executiva, es presentaran llistes tancades, formades per deu noms, podent estar un nom en un màxim de dues llistes, sent elegida la llista que obtinga la majoria absoluta de vots entre els presents en la peimera votació i la més votada en la segona. Aquestes llistes es presentaran durant la celebració de l'Assemblea General en què hi haja que elegir l'Executiva, durant el període de mitja hora com a mínim que es fixe per la pròpia Assemblea.

Els deu noms elegits es repartiran els càrrecs entre ells, quedeant tres noms en reserva per a cobrir futures y possibles vacants. Es cas de produir-se un numero de vacants superior a tres i per lo tant ja no es puguen cobrir tots els llocs, els membres de l'Executiva que queden estaran obligats a convocar Assemblea General per a elegir nova executiva en un plaç màxim d'un mes, quedant ells com a Executiva accidental per a aquesta única finalitat.

Seran funcions del president:

La coordinació de l'Executiva, canalització i signatura de correspondència, ordenació de pagaments, representació de la societat, podent ser substituït en cas d'absència per aquest ordre: el secretari, el tresorer, el 1r vocal, el 2n, el 3r y el 4t.

Seran funcions del secretari:

L'elaboració de les diferenst actes, informes, i demés documents. La custòdia de la documentació de la societat a excepció de la pròpia del tresorer i signar les certificacions i demés escrits propis d'aquest càrrec amb el vist i plau del president quan aquest siga necessari.

Seran funcions del tresorer:

L'elaboració y custòdia dels llibres de comptes. Supervisar les operacions financeres que es produïsquen, intervindre en les operacions, rebuts, etc, que suposen variacions financeres.

Seran funcions dels vocals:

Participar en totes les decisicions de l'Executiva, poder revisar, comprovar i demanar explicacions respecte a qualsevol document, així com els encàrrecs que els siguen encomanats.

La duració del mandat de la Junta executiva serà per un periode màxim de dos anys, podent-se presentar a la reelecció quantes vegades vulguen.

L'Executiva es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos en convocatòria ordinària, i quantes vegades siga necessari en extraordinària, bé a iniciativa del president o a sol·licitud de tres membres de la mateixa. La convocatòria serà per escrit, amb indicació de l'ordre del dia i un plaç mínim d'una setmana per a les ordinàries i quaranta-huit hores per a les extraordinàries.

 

Article VII: dels ingresos.

Seran ingresos d'aquesta societat:

     a) Les quotes dels socis.

     b) Les subvencions, ajudes, donatius i llegats, tant d'entitats públiques com privades, així com de qualsevol persona.

     c) els interessos de comptes bancaris.

     d) Els beneficis que repartix l'administració del propi patrimoni.

     e) Qualsevol altre ingrés propi d'aquest tipus d'entitats i autoritzat per la legislació vigent.

Aquesta societat podrà depositar els seus fons en qualsevol societat bancària legalment constituïda. Serà necessària la signatura de dos membres de l'Executiva dels tres autoritzats.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta societat no disposa de ningún patrimoni físic o monetari fundacional però donades les seues característiques i les seues finalitats podrà disposaar d'un gran patrimoni moral e intelectual. El pressupost anual de l'entitat es fixarà en les Assemblees Generals Ordinàries.

En cas de disolució de la societat, l'Ajuntament de la Vall de Gallinera es constitueix en hereu universal. En cas de no acceptar la donació, l'Assemblea General dispondrà una altra cosa, segons l'article 39 del codi civil.

 

DIPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA

Aquesta societat podrà associar-se o unir-se a quantes societats del mateix tipus considere oportunes.

 

DIPOSICIÓ ADICIONAL SEGUNDA

El marc geogràfic d'actuació d'aquesta societat podrà ampliar-se a les valls veïnes.